Algemene voorwaarden

Lees deze algemene voorwaarden zorgvuldig door. Door deel te nemen aan onderzoeken voor ‘Mijn Gedacht’ ga je akkoord met de alle voorwaarden van deze overeenkomst. Als je niet akkoord gaat met deze voorwaarden, dan ben je niet gerechtigd om deel te nemen aan onderzoeken voor ‘Mijn Gedacht’ en moet je op de ‘Annuleren’-knop klikken.

Inhoud algemene voorwaarden voor lidmaatschap ‘Mijn Gedacht’:

Artikel 1 – Identificatie

‘Mijn Gedacht’ is een onderzoeksplatform dat door Argenta werd samengesteld in samenwerking met Profacts. Het gaat meer bepaald om de volgende entiteiten:

 • Argenta Spaarbank nv met maatschappelijke zetel te Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen en ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0404.453.574
 • Argenta Assuranties nv met maatschappelijke zetel te Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen en ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0404.456.148

, samen genoemd Argenta

 • Profacts bvba met maatschappelijke zetel te Grote Steenweg 15-17, 9840 De Pinte en ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0846.826.034

In deze algemene voorwaarden verstaan we onder ‘het Lid’ de natuurlijke persoon die zich via ‘Mijn Gedacht’ op Mijngedacht.Argenta.be inschrijft om deel te nemen aan online marktonderzoeken van Argenta met als doel Argenta te helpen om hun diensten en producten beter op de noden van hun klanten af te stemmen.

Artikel 2 – Voorwerp en definities

Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van ‘Mijn Gedacht’ , toegankelijk via de domeinnaam Mijngedacht.Argenta.be en na registratie.

Het lidmaatschap van ‘Mijn Gedacht’ staat open voor Argenta-klanten die voldoen aan de vereisten voor lidmaatschap, inclusief maar niet beperkt tot de vereisten met betrekking tot minimumleeftijd en geografische locatie. Argenta staat slechts één Lid per uniek e-mailadres toe.

Artikel 3 – Gebruik van ‘Mijn Gedacht’

Het Lid kan en zal ‘Mijn Gedacht’ niet gebruiken voor commerciële doeleinden. Het Lid zal geen vragenlijsten onderscheppen, kopiëren of anders verkregen informatie gebruiken of misbruiken.

Het Lid kan ‘Mijn Gedacht’ alleen gebruiken wanneer het platform beschikbaar is. Argenta behoudt zich het recht voor om op eender welk moment en zonder kennisgeving de toegang tot de diensten of een deel ervan te wijzigen, op te heffen en/of te beperken of blokkeren, ongeacht de reden.

De deelname aan onderzoeken en het lidmaatschap van ‘Mijn Gedacht’ zijn volkomen vrijwillig. Door zich te registreren als Lid van ‘Mijn Gedacht’ , stemt het Lid ermee in om uitnodigingen te ontvangen via (elektronische) briefwisseling om deel te nemen aan enquêtes of bevragingen. Bovendien kan Argenta de mogelijkheid bieden aan een Lid om met andere leden en/of met Argenta te communiceren.

Artikel 4 – Registratie

Wie Lid wil worden, kan zich kosteloos registreren bij ‘Mijn Gedacht’ op Mijngedacht.Argenta.be en moet bepaalde persoonsgegevens (voornaam, familienaam, geslacht, geboortedatum, adres, e-mailadres) verstrekken. Leden zijn verplicht om alle gegevens en informatie waarheidsgetrouw te verstrekken. Argenta behoudt zich het recht voor om het gebruik van ‘Mijn Gedacht’ te beperken of te verbieden als er informatie wordt verstrekt die onwaar, onnauwkeurig, niet actueel en/of onvolledig is of waarvan Argenta een redelijk vermoeden heeft dat ze onwaar, onnauwkeurig, niet actueel en/of onvolledig is.

Op basis van deze gegevens zal Argenta controleren of het Lid inderdaad klant is bij Argenta. Als blijkt dat dit niet het geval is, behoudt Argenta zich het recht om het gebruik van ‘Mijn Gedacht’ onmiddellijk te beëindigen, beperken of te verbieden. In dat geval verliest het Lid alle rechten, aanspraken en belangen op en/of in alle niet-verzilverde punten.

Argenta zal de bovenstaande persoonsgegevens in eerste instantie gebruiken om te verifiëren of het Lid Argenta-klant is. Argenta zal de ontvangen persoonsgegevens in het kader van het klantenplatform ‘Mijn Gedacht’  nooit gebruiken voor andere doeleinden dan het onderzoek dat wordt omschreven in deze Algemene Voorwaarden. Voor meer informatie, klik hier.

Argenta behoudt zich het recht voor panelleden te schrappen uit het panel als ze niet voldoen aan de algemene voorwaarden voor deelname aan het panel, die worden vastgelegd op de website voor panelleden. Alle persoonsgegevens die Argenta verzamelt met de betreffende vragenlijsten zijn vrijwillig aan Argenta verstrekt.

Artikel 5 – Gebruik

‘Mijn Gedacht’ zorgt ervoor dat een Lid zijn of haar mening kan geven over de producten en diensten van Argenta. Het Lid stemt ermee in en verbindt er zich toe om niet over te gaan tot:

 • het gebruik van geautomatiseerde dataminingtechnieken om beschikbare gegevens of inhoud in verband met ‘Mijn Gedacht’ en/of Argenta vast te leggen, te downloaden, op te slaan of op enige andere wijze te reproduceren of te distribueren, of om de resultaten van een enquête te manipuleren;
 • het uitvoeren van enige handeling om ‘Mijn Gedacht’ of het gebruik van ‘Mijn Gedacht’ door een individu te belemmeren, inclusief maar niet beperkt tot het overladen van ‘Mijn Gedacht’ door middel van ‘mailbombing’ of ‘crashing’, enzovoort;
 • het verzenden of overdragen van virussen, beschadigde gegevens of andere schadelijke code, bestand of informatie, inclusief maar niet beperkt tot spyware;
 • het verzamelen van persoonlijk identificeerbare informatie van of over een andere gebruiker van ‘Mijn Gedacht’;
 • het verzenden van ongevraagde e-mails, inclusief maar niet beperkt tot promoties en/of reclame voor producten of diensten;
 • het openen, gebruiken of onderhouden van meer dan één (1) lidmaatschap bij ‘Mijn Gedacht’;
 • het vervalsen of maskeren van zijn ware identiteit;
 • het doorgeven van informatie waarvan de inhoud onwaar is;
 • het opnemen van een deel of delen van ‘Mijn Gedacht’ op een andere website of ander online platform;
 • het verbinden van een andere website aan een pagina op ‘Mijn Gedacht’ , zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Argenta;
 • het plaatsen of overbrengen van bedreigend, smadelijk, lasterlijk, obsceen, pornografisch, aanstootgevend materiaal of inhoud of materiaal of inhoud die de wet zou kunnen schenden;
 • het deelnemen aan frauduleuze activiteiten, inclusief maar niet beperkt tot het versneld invullen van enquêtes, het meerdere keren invullen van dezelfde enquête, het op frauduleuze wijze verzilveren of proberen te verzilveren van punten en het knoeien met enquêtes;
 • het toepassen van reverse engineering op aspecten van ‘Mijn Gedacht’ of het doen of uitvoeren van enige handeling die de broncode kan onthullen of openbaren, of het omzeilen van maatregelen of controles gebruikt om de toegang tot een website, inhoud of code te verbieden of beperken behalve waar uitdrukkelijk door de wet is toegestaan;
 • het deelnemen aan criminele of illegale handelingen;
 • het gebruik van Beperkte Inhoud (zoals gedefinieerd in artikel 6) die een schending van deze voorwaarden inhoudt;
 • het aanmoedigen en/of adviseren van een persoon, inclusief maar niet beperkt tot een werknemer of medewerker van Argenta en/of Profacts, om handelingen te verrichten die door deze voorwaarden verboden zijn.

Artikel 6 – Beperkte Inhoud

In het kader van het gebruik van ‘Mijn Gedacht’ kan het Lid vertrouwelijke en bedrijfseigen informatie, materialen, producten en inhoud (‘Beperkte Inhoud’) die eigendom zijn van Argenta, partners en/of licentiegevers van Argenta inzien en beoordelen. Beperkte Inhoud is en zal altijd de exclusieve eigendom blijven van de eigenaar van de Beperkte Inhoud. In geen enkel geval zal het Lid het recht, de titel en/of enig belang verkrijgen in of met betrekking tot de Beperkte Inhoud. Het lid erkent en verbindt zich tot strikte confidentialiteit en geheimhouding van de Beperkte Inhoud en stemt ermee in om de Beperkte Inhoud niet te wijzigen, kopiëren, reproduceren, opnieuw uit te geven, tentoon te stellen, uit te zenden, te verspreiden, er afgeleide werken van te maken, te decompileren of de Beperkte Inhoud op een andere manier te gebruiken, veranderen of over te dragen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Argenta.

Het Lid erkent en stemt ermee in dat Beperkte Inhoud onderworpen kan zijn aan en beschermd kan worden door intellectuele eigendomsrechten, regelgeving en codes. Het Lid erkent en stemt er verder mee in dat als hij of zij een inbreuk pleegt op de beperkingen en geboden die zijn opgenomen in deze voorwaarden of deze op een andere manier schendt, Argenta zich het recht voorbehoudt om, naast alle andere rechten of rechtsmiddelen die Argenta ter beschikking staan, het gebruik van de ‘Mijn Gedacht’ te beëindigen, verbieden of beperken.

Artikel 7 – Gebruikersinhoud

Het Lid is als enige en rechtstreeks aansprakelijk en verantwoordelijk voor alle inhoud, materiaal, informatie en opmerkingen die het Lid gebruikt, uploadt, plaatst of indient op ‘Mijn Gedacht’ . Het Lid is als enige verantwoordelijk voor alle goedkeuringen, toestemmingen en/of vergunningen van derden die nodig kunnen zijn voor de Gebruikersinhoud die het Lid op ‘Mijn Gedacht’ plaatst.

Het Lid draagt alle intellectuele eigendomsrechten (onder andere auteursrechten, tekeningen- en modelrechten, …) op de Gebruikersinhoud, in hun volledige wettelijke omvang ten exclusieve titel en in volle eigendom over aan Argenta, niets voorbehouden noch uitgezonderd. De in deze voorwaarden omschreven overdracht is onbeperkt en heeft betrekking op alle mogelijke exploitatievormen, op alle mogelijke dragers, via alle mogelijke technische middelen, in de hele wereld en voor de volledige duur van de betrokken intellectuele eigendomsrechten, inclusief mogelijke verlengingen.

Gebruikersinhoud kan alleen audio, video of afbeeldingen uitmaken. De Gebruikersinhoud mag geen inhoud bevatten die auteursrechtelijk beschermd is of het handelsmerk van derden is (inbreuk op intellectuele eigendomsrechten).

Het Lid zal voor het overdragen van de Gebruikersinhoud geen vergoedingen ontvangen.

Het Lid is als enige verantwoordelijk voor de Gebruikersinhoud. Argenta kan en zal niet alle Gebruikersinhoud bekijken en Argenta is niet verantwoordelijk voor de Gebruikersinhoud. Argenta behoudt zich het recht voor Gebruikersinhoud te verwijderen, verplaatsen of bewerken die naar eigen goeddunken van Argenta in strijd is met deze voorwaarden, intellectuele eigendomsrechten of bedreigend, lasterlijk, obsceen of anderszins onaanvaardbaar is.

Artikel 8 – Puntensysteem

Als het Lid ‘Mijn Gedacht’ gebruikt, kan het Lid financiële beloningen ontvangen op basis van een puntensysteem. Per onderzoek zal duidelijk gecommuniceerd worden hoeveel punten verdiend kunnen worden en welke voorwaarden hieraan verbonden zijn. Door deel te nemen aan de gevraagde onderzoeken en alleen als deze  tot een goed einde worden gebracht, kan het Lid het aangeduide aantal punten verzamelen op zijn of haar ‘Mijn Gedacht’-account. Voor elk onderzoek wordt het Lid duidelijk geïnformeerd over de voorwaarden om deel te nemen en het onderzoek tot een goed einde te brengen.

Informatie over het puntensysteem zal op Mijngedacht.Argenta.be beschikbaar zijn, aan het begin of het einde van een enquête, in enquête-uitnodigingen en/of beschreven kunnen worden in nieuwsbrieven of andere vormen van communicatie die Argenta verspreidt of publiceert.

Alle punten die toegekend zijn op de account van een Lid blijven geldig zolang het puntensysteem ‘Mijn Gedacht’ aan de Leden wordt aangeboden, tenzij de punten vroeger zijn opgegeven of geannuleerd omwille van inactiviteit van een Lid of account, of tenzij het anders bepaald is in deze voorwaarden.

Punten van het Lid op ‘Mijn Gedacht’ vormen geen eigendom van het Lid, kunnen niet worden overgedragen of gecumuleerd met punten van andere leden.

Als punten ten onrechte op de account van een Lid geplaatst zijn, kan Argenta ze verwijderen van de account van het Lid.

Om punten te verzilveren in een overschrijving naar de rekening van het Lid of naar deze van een goed doel, moeten er minimum 500 punten verdiend zijn. Als de drempel van 500 punten (nog) niet is behaald, kunnen de punten niet verzilverd worden in het puntensysteem van ‘Mijn Gedacht’.

Per 500 punten ontvangt het Lid 5 euro of storten we 5 euro aan een goed doel dat het Lid zelf kiest uit een aantal door Argenta geselecteerde goede doelen.

De punten worden afgetrokken van de account van het Lid, op het moment dat het verzilveringsverzoek is uitgevoerd.

Alle verzilveringen zijn definitief en kunnen niet worden geretourneerd, tenzij dat anders voorzien is in deze voorwaarden of als het anders schriftelijk overeengekomen is met Argenta.

Als een Lid vraagt om zich uit te schrijven uit ‘Mijn Gedacht’ of geen klant meer is bij Argenta, heeft hij/zij 30 kalenderdagen tijd om de punten in te ruilen. Dat kan uiteraard alleen als hij/zij op dat moment voldoende punten verdiend heeft. Na die periode zal de puntenaccount automatisch verwijderd worden.

Argenta kan op elk moment en zonder kennisgeving algemene voorwaarden aanpassen, wijzigen, verwijderen of nieuwe voorwaarden toevoegen voor zijn beloningsprogramma of ‘Mijn Gedacht’. Voor ‘Mijn Gedacht’ omvat dit, zonder beperking, het aanpassen, wijzigen, toevoegen of verwijderen van puntwaarden, verzilveringsniveaus, conversieratio’s, statusvoorwaarden, voorwaarden voor lidmaatschap en voorwaarden voor het verdienen van stimulansen of beloningen, op eender welk ogenblik en zonder kennisgeving. Bovendien kan Argenta op eender welk ogenblik en zonder kennisgeving een aanmoediging of beloning in verband met het beloningsprogramma van ‘Mijn Gedacht’ beëindigen of niet langer aanbieden.

Het Lid erkent uitdrukkelijk en gaat ermee akkoord dat de punten of beloningen die hij of zij verdiende via ‘Mijn Gedacht’, onderworpen kunnen zijn aan belastingen, en dat dit uitsluitend de verantwoordelijkheid is van het Lid. Argenta kan het Lid en/of de bevoegde overheidsinstantie informatie bezorgen in verband met betalingen uitgevoerd in het kader van ‘Mijn Gedacht’ . Het Lid zal Argenta alle informatie bezorgen die noodzakelijk is opdat Argenta zou kunnen voldoen aan zijn rapportage- of inhoudingsverplichtingen.

Argenta doet redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat punten naar behoren worden gecrediteerd en gedebiteerd. Een Lid is uitsluitend en zelf verantwoordelijk om te controleren of zijn of haar account de geplaatste punten correct weergeeft en alle gepaste verzilveringstransacties weerspiegelt.

‘Mijn Gedacht’ kan niet aansprakelijk worden gehouden als een punt niet kan worden gebruikt, om welke reden dan ook. Het punt kan niet achteraf of met terugwerkende kracht worden gebruikt. Het punt (of puntensysteem) kan niet worden gecumuleerd met andere acties, promotiecodes en/of kortingen van ‘Mijn Gedacht’ of Argenta.

Artikel 9 – Update profielgegevens

Het Lid verbindt zich ertoe om Argenta onmiddellijk op de hoogte te brengen van eventuele wijzigingen in de gegevens in hun ledenprofiel. Het Lid stemt ermee in om zijn of haar ledenprofiel minstens elke zes maanden te controleren en te actualiseren als dat nodig is. Een Lid kan de informatie die in zijn/haar ledenprofiel is opgenomen, updaten en/of verbeteren door in te loggen op ‘Mijn Gedacht’ en vervolgens in zijn of haar account de gewenste aanpassingen door te voeren en te bevestigen. Om de informatie in zijn/haar ledenprofiel te verwijderen moet het Lid zich uitschrijven van ‘Mijn Gedacht’.

Artikel 10 – Communicatie met Argenta ivm ‘Mijn Gedacht’ en naar derden

Alle informatie (met uitzondering van persoonlijke informatie) en Gebruikersinhoud die door het Lid is ingediend of overgedragen aan Argenta, via e-mail of op een andere manier, zal als niet-vertrouwelijke informatie worden beschouwd. Het Lid stemt ermee in dat dergelijke communicatie en Gebruikersinhoud door Argenta om onder meer juridische redenen gebruikt kan worden.

Argenta deelt je persoonsgegevens niet met derden die het voornemen hebben ze te gebruiken voor directmarketingdoeleinden, tenzij u daarvoor specifieke toestemming hebt gegeven.

Wie deelneemt aan de enquêtes van ‘Mijn Gedacht’ zal vertrouwelijke informatie van Argenta, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, marketingplannen, onuitgegeven promotiemateriaal, kosten- en prijsinformatie en alle informatie over actuele, toekomstige of voorgestelde producten van Argenta, op elk moment vertrouwelijk houden en ze nooit gebruiken of aan derden bekendmaken.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

Argenta zal tegenover de Leden alleen aansprakelijk zijn voor schade veroorzaakt door zijn aantoonbare zware of grove fout in directe relatie met ‘Mijn Gedacht’. In dat geval is de aansprakelijkheid van Argenta uitsluitend beperkt tot materiële en directe schade en tot het bedrag van maximaal 1.000 euro. Argenta kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor indirecte, immateriële of gevolgschade in hoofde van het Lid. De bepalingen van dit artikel zijn ook van toepassing op het personeel, de vertegenwoordigers en de onderaannemers van Argenta waarvoor de beperking van aansprakelijkheid ook geldt. Het voorgaande is niet van toepassing bij eigen opzet of bedrog.

Art. 12 – Schadeloosstelling

Het Lid stemt in met het schadeloos stellen, verdedigen en vrijwaren van Profacts en Argenta en hun respectievelijke leden, managers, aandeelhouders, directeuren, functionarissen, medewerkers en vertegenwoordigers van en tegen claims, verplichtingen, verlies, veroordelingen, beloningen, boetes en kosten en/of onkosten van welke aard ook, inclusief maar niet beperkt tot redelijke advocaatkosten en proceskosten direct of indirect voortvloeiend uit of veroorzaakt door je overtreding of schending van deze Voorwaarden, en/of het gebruik van, de deelname aan en/of toegang tot ‘Mijn Gedacht’ .

Art. 13 – Opschorting, beëindiging, deactivering van Lidmaatschap

Zowel het Lid als Argenta kunnen het lidmaatschap van het Lid op ieder moment beëindigen, met of zonder oorzaak, ongeacht de reden of zonder reden en zonder enige aansprakelijkheid voor de beëindiging. Het Lid kan zich op elk moment permanent uitschrijven voor ‘Mijn Gedacht’ (inclusief maar niet beperkt tot het ontvangen van nieuwsbrieven of mededelingen) door de uitschrijvingsprocedure te volgen zoals die beschreven staat op Mijngedacht.Argenta.be. Bij uitschrijving heeft het Lid 30 kalenderdagen om de bonuspunten in te ruilen. Na die periode wordt de puntenaccount automatisch verwijderd.

Na beëindiging van het lidmaatschap zullen de contactgegevens van het Lid worden verwijderd van eventuele verdere communicatie- of contactlijsten. Het kan enkele dagen duren voordat de contactinformatie volledig verwijderd is van communicatie- of contactenlijsten van ‘Mijn Gedacht’ . Gedurende die periode kan het gewezen Lid nog mededelingen ontvangen die vóór de beëindiging waren gecreëerd of samengesteld. Naast alle andere beschikbare oplossingen kan Argenta, zonder kennisgeving, het gebruik van, de toegang tot en/of de deelname aan ‘Mijn Gedacht’ opschorten en/of beëindigen als het Lid deze voorwaarden schendt of overtreedt. Als Argenta het lidmaatschap beëindigt:

 • verliest het Lid alle rechten op, aanspraken op en belangen in alle niet-verzilverde punten, stimulansen en/of prijzen vanaf het moment van beëindiging;
 • wordt het lidmaatschap onmiddellijk geannuleerd;
 • houdt de toegang tot, de deelname aan en het gebruik van ‘Mijn Gedacht’ onmiddellijk op (inclusief, maar niet beperkt tot de deelname aan enquêteprojecten).

Bovendien behoudt Argenta zich het recht voor om de account van het Lid te deactiveren wanneer:

 • het Lid via zijn of haar account voor een voorafgaande periode van minimum 6 maanden niet heeft deelgenomen aan een enquête of bevraging op ‘Mijn Gedacht’;
 • het Lid geen klant meer is bij Argenta;
 • Argenta een hard bounce of fout bij bezorging ontvangt met betrekking tot e-mailcommunicatie die door Argenta naar het opgegeven e-mailadres van het Lid wordt gestuurd;
 • Argenta drie keer een ‘mailbox vol’-melding ontvangt met betrekking tot e-mailcommunicatie die door Argenta naar het opgegeven e-mailadres van het Lid is verstuurd;
 • Argenta vaststelt dat het e-mailadres niet langer wordt gebruikt door het Lid of het beheer van het e-mailadres niet langer in handen is van het Lid.

Argenta zal het Lid op de hoogte brengen van zo’n beëindiging en het Lid zal 30 kalenderdagen tijd hebben om overgebleven punten in te ruilen.

Art. 14 – Kennisgevingen

Alle kennisgevingen die aan Argenta gezonden of geleverd worden moeten correct geadresseerd zijn aan het toepasselijke bedrijfsadres of het juiste e-mailadres.

Het Lid stemt ermee in dat Argenta aan hem of haar kennisgevingen kan geven via het e-mailadres dat het Lid via ‘Mijn Gedacht’ aan Argenta heeft doorgegeven.

Alle vragen met betrekking tot deze voorwaarden en alle juridische kennisgevingen moeten via e-mail verstuurd worden naar info@argenta.be.

Art. 15 – Deelbaarheid & nietigheid

Deze algemene voorwaarden zijn deelbaar. De nietigverklaring van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden tast dan ook in geen enkel opzicht de geldigheid van andere bepalingen aan. Partijen verbinden zich ertoe de nietig verklaarde bepalingen te vervangen door een andere bepaling die, zowel in feite als in rechte, zoveel mogelijk overeenstemt met de geest en de bedoeling van de nietig verklaarde bepaling.

Art. 16 – Toepasselijke Wetgeving

Deze algemene voorwaarden zijn exclusief onderworpen aan het Belgische recht. Alleen de Hoven en Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen zijn bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen die zich zouden voordoen rond de toepassing, interpretatie of uitvoering van deze algemene voorwaarden.